Miami Dolphins kicker Garo Yepremian poses for a photo in Miami.